Tiffany

30/08/2022 Sarah Minh Thư 0

Ai nào cho mượn avatar để em đỡ cô đơn đi. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, còn em sẽ có ai?